Правила за ползване

 

 
 1. Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация. Единствено условие е да се регистрира като нейн читател. Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва на регистрационно гише срещу заплащане на определена такса. (вж Услуги и такси).

 

 1. За регистрацията е нужно представянето на лична карта. Предоставянето на личните данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.

 

 1. Лица ненавършили 14 години се записват с лична карта на единия родител или настойник.

 

 1. Лица с решение на ТЕЛК могат да ползват услугите на библиотеката чрез свои представители, които са упълномощени от тях чрез лично заявено и потвърдено писмено желание.

 

 1. Такса, за издаване на читателка карта на читател, не се заплаща в следните случаи:
  • при представяне на документ за инвалидност от ТЕЛК;
  • читатели от Дома за деца, лишени от родителски грижи;
  • служебни карти  -  издават на служители на Библиотеката и техните семейства; личности с голямо обществено значение, изявени творци в областта на културата, изкуството и науката с решение на Консултативен съвет при библиотеката.

 

 1. Читателят получава Читателска карта, която е лична и не се преотстъпва. С нея той може да заема книги за вкъщи или да ползва ресурсите на библиотеката и информационния център.

 

 1. При записването читателите са длъжни да се информират:
  • за видовете услуги, които могат да получават от Библиотеката;
  • за мястото и реда на получаването им;
  • за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на Правилник на библиотеката.

 

 1. Еднократно могат да се заемат до 5 (пет) книги.

 

 1. Срокът на заемане е 30 календарни дни. Книгите могат да се презапишат, ако читателят има нужда още от тях и няма други желаещи да ги заемат.

 

 1. Регистрацията на читателите е валидна за една календарна година и е необходимо да се подновява при първото посещение на библиотеката всяка година.

Забележка: При промяна на данните в личната карта читателят е длъжен да уведоми Библиотеката своевременно

 1. Не могат да бъдат пререгистрирани като читатели лица, които имат неуредени задължения към библиотеката.

 

 1. НАЙ-ВАЖНОТО ПРАВИЛО Е: да се пазят книгите чисти, да не се драска по тях, да не се подчертават, изрязват или прегъват страниците.

 

 1. За заетите от библиотеката материали носи отговорност този, на когото са записани.

 

 1. Повредени и изгубени материали се заменят с идентични в библиографско отношение или се заплащат по пазарна цена.

 

 1. За кражба или умишлено повреждане на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно Закона за библиотеките – чл. 66.

 

 1. Не се разрешава внасянето на храни и напитки в залите на Библиотеката: Заемни за дома, Читални зали и Информационен център.

 

 

© iLib  Прима-Софт