За него

 

 

 1. Ангелов, Боян

  Панагюрското читалище Виделина и българската словестност : [Стоян Дринов] / Боян Ангелов. // 1 5 0   г о д и н и   н а р о д н о   ч и т а л и щ н о   д е л о :   С б о р н и к . - София : Българска книжница, 2007, с. 167.

  Кратки биографични данни за видни панагюрци.


  374(091)/С77
   

 2. Ангелов, Боян

  Пенесто поточе мята се игриво : 125 години от рождението на Стоян Дринов / Боян Ангелов. // Ч и т а л и щ е , 2008, N 1-2, с. 26 : с рис
   

   

 3. Ангелов, Боян

  Уводни думи : [Стоян Пеев Дринов] / Боян Ангелов. // Дринов, Стоян. М и н з у х а р к о ,   б р а т к о  : Избрани творби / Стоян Пеев Дринов Дринов. - София : Богианна, 2008, с. 5-12

  886.7-93-1(081.2)+886.7-93-3(081.2)
   

 4. Гемиджиев, Георги

  Дринова къща : [За Стоян Дринов] / Георги Гемиджиев. // Гемиджиев, Георги : П о г л е д   к ъ м   и с т о р и ч е с к и т е   м е с т а   в   П а н а г ю р и щ е . - София : Кънчев и сие, 2006, с. 38 : със сн..

  Сн. на къща-музей Марин Дринов    

  908Б/Г 28
   

 5. Гемиджиев, Георги

  Панагюрци в националната наука, култура и обществен живот : Стоян Дринов / Георги Гемиджиев. // Гемиджиев, Георги : И с т о р и я   н а   П а н а г ю р и щ е  : 1878 - 1944. - София : Богианна, 2009, с. 530-531 : със сн.

  949.72.05
   

 6. Гемиджиев, Георги

  Стоян Дринов - едно ярко присъствие в детския поетичен свят / Георги Гемиджиев. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 4, 30 ян. 1998, с. 3 : с портр.


   

 7. Гемиджиев, Георги

  Стоян и Людмил Дринови / Георги Гемиджиев, // Кръстев, Лука и др. : П а н а г ю р ц и   -   в ч е р а   и   д н е с :   К н .   2 . - Панагюрище : Оборище ЕООД, 2008, с. 137-144 : със сн..

  Графичен портрет на Стоян Дринов от проф. Симеон Велков, сн. на Стоян  и Людмил Дринови, корици на Стихотворения за деца на Ст. Дринов и Поздрав на Л. Дринов

   

  908(092)/К92
   

 8. Големият приятел на децата : 85 години от рождението на Стоян Дринов. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 5, 3 февр. 1968, с. 4.


   

 9. Гугова, Невена
  120 години от рождението на Стоян Дринов / Невена Гугова. // В р е м е   2 0 0 1  (Панагюрище), N 5, 6 февр. 2003, с. 5 : със сн..


   

 10. Дринова, Мина

  Моят баща : [Спомени] / Мина Дринова // Дринов, Стоян : Минзухарко, братко: Избрани творби. – София : Богианна, 2008, с. 126-128.


   

 11. Карабойчева, Емилия

  С любов към децата : 100 год. от рождението на Стоян Дринов / Емилия Карабойчева.(Бележити панагюрци). // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 5, 29 ян. 1983, с. 6 : с портр.


   

 12. Каракашев, Тодор

  Страници за Стоян Дринов ; Зелен се здравец провикна - Йордан Стубел  / Тодор Каракашев . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2011. - 48 с., 42 с. : с ил., факс. ; 20 см

  886.7(092)+886.7.09+92 Дринов, Ст.+ 92 Стубел, Й.
  Второто произведение отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна паг. и загл. с.
   

 13. Каракашев, Тодор В.

  Стоян Дринов : [За творчеството му] / Тодор В. Каракашев. // С л о в о т о   д н е с  (София), N 11, 6 юни 2013, с. 7.   

 14. Кацарева, Дочка

  Стоян Дринов - влюбен в децата поет / Дочка Кацарева.(Незабравими имена). // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 4, 29 ян. 1993, с. 4.

   


   

 15. Константинов Георги

  Стоян Дринов / Георги Константинов // Константинов, Георги : Български писатели  : Творци на литература за деца и юноши : Биобиблиографски очерци. -  София : Нар. младеж, 1958, с. 231-234 : със сн.


   

 16. Константинов Георги и др.

  Стоян Дринов /Георги Константинов, Божанка Константинова // Константинов, Георги и др. : Български писатели - творци на литература за деца и юноши : Био-библиографски очерци : Т.І.-   София, 1996, с. 185-188..
   


   

 17. Неволин, Минко

  Две светли имена : [Стоян и Людмил Дринови] / Минко Неволин. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 303, 10 септ. 1941, с. 3.   

 18. Почитаме детския поет с книга за него : 125 години от рождението на Стоян Дринов. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 5, 7 февр. 2008, с. 5.

  За кн. Минзухарко, братко на Стоян Дринов


   

 19. Първанова, Мариана

  Марин Дринов предлага София за столица : Първият социален детски писател : [Стоян Дринов 1883-1922] / Мариана Първанова. // Първанова, Мариана : Н е и з в е с т н о   з а   б ъ л г а р с к и   р о д о в е ,   л и ч н о с т и   и   с ъ б и т и я :   Ч .   2 . - София : Изток-Запад, 2006, с. 76.

  941Б.084/.086/П97
   

 20. Спасов, Румен

  Стоян Дринов - един рицар на изящното : Изминаха 130 години от рождението му / Румен Спасов. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 5, 13 февр. 2013, с. 5.

   

 21. Спасов, Румен

  Стоян Пейов Дринов (1883 - 1922) / Румен Спасов. // Р о д н а   р е ч , 2003, N 4, с. 43.


   

 22. Спасов, Румен

  Световен естет на словестността : [Биографичен очерк] / Румен Спасов. // Н а ц и о н а л е н   к о н к у р с   С т о я н   Д р и н о в   -   П а н а г ю р и щ е ,   2 0 0 3  : Литературни произведения / [Предг. Румен Спасов]. - Панагюрище : ИК Оборище, 2003, с. 3-5.

  886.7-93-1+886.7-1
   

 23. Цанков-Дерижан, Христо

  Баща поет и син поет : Стоян Дринов: Из надгробното слово, казано в катедралата / Христо Цанков-Дерижан. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 303, 10 септ. 1941, с. 3 : с портр.
   


   

 24. Цанков-Дерижан, Христо

  На гроба на Ст. Дринов : [Стихотворение] / Христо Цанков-Дерижан. // О б о р и щ е  (Панагюрище), N 303, 10 септ. 1941, с. 3.   

© iLib  Прима-Софт