Правилник

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „СТОЯН ДРИНОВ” – ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

Общи положения:

 

Правилник на библиотека „Стоян Дринов” – Панагюрище е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, отговарящ на новите разпоредби в закона.

 

Тези правила уреждат взаимоотношенията на читателите с Общинска библиотека „Стоян Дринов” – Панагюрище. Библиотеката е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд.

 

 1. При записване гражданите са длъжни да са запознати с правилника, с видовете услуги, които предлага библиотеката и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели.
 2. При неспазване на правилника в зависимост от нарушенията, читателите се лишават от право да ползват библиотеката в срок от 12 месеца.
 3. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, когато се регистрира за неин читател.

3.1. Размерът на таксите за ползване на специализирани библиотечни услуги се определя с тарифа на Министерски съвет, съответно с акт на общински съвет, като постъпленията остават в съответната библиотека – чл. 52 от Закона за библиотеките.

3.2. Регистрацията и пререгистрацията на читателите се извършва срещу внесена от читателите еднократна сума, актуализирана за съответната година от Библиотечна комисия назначена със заповед № 9/29.12.2015 г. от Директора на библиотеката.

3.3. Пенсионерите и учащите се ползват намаление, фиксирано в заповед за съответната година.

3.4.Почетни карти – издават се на личности с голямо обществено значение и на изявени творци в областта на културата, изкуството и науката по предложение на колектива на библиотеката, съгласувано със Заместник кмет „Хуманитарни дейности”. Безплатни читателски карти се издават на инвалиди след представяне на съответни документи.

3.5. Служебни карти – издават се на служителите на библиотеката и  семействата им, както и на бивши служители на библиотеката с решение на Консултативен съвет при библиотеката.

3.6. Не могат да бъдат регистрирани като читатели граждани имащи задължения към библиотеката от преходни години.

3.7. Регистрирането става срещу представяне на лична карта, а непълнолетните се записват с лична карта на родители или настойници.

3.8. Възрастни и болни граждани могат да се запишат за читатели и ползват услугите на библиотеката чрез свои близки, писмено упълномощени за това.

3.9. При промяна на адреса или личните данни читателя е длъжен да съобщи при посещението си в библиотеката. Читатели от други населени места могат да ползват услугите на библиотеката, като за целта заплащат депозит в зависимост от вида на заетите документи. Депозитът се връща при навременно и коректно предоставяне  на заетите библиотечни материали обратно в библиотеката.

 

 1. Влизането в библиотеката и ползването на услугите става само срещу   представяне на заверена  читателска карта.
 2. Обслужването с библиотечни документи се преустановява 15 /петнадесет/ минути преди края на работния ден.

 

Права на читателите:

 

 1. Да заемат за дома и да ползват на място библиотечните документи.
 2. Да получават устна и писмена библиографска и тематична информация, както и указания за ориентиране в справочно – библиографския апарат и библиотечните фондове.
 3. Да използват справочния апарат – традиционен и електронен, изложен на свободен достъп.
 4. При записване да бъдат осведомявани за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат съгласно този правилник.
 5. Да ползват специализираните платени услуги в библиотеката, съгласно утвърден ценоразпис.

 

 

Задължения на читателите:

 

 1. Да спазват правилника за обслужване на читателите.
 2. Да спазват реда и разположението на библиотечните документи в залите за свободен достъп.
 3. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него, късат страници; да не подменят заетите документи.
 4. Да връщат заетите библиотечни документи в срок, определен от библиотеката.
 5. Когато читателя повреди заетите библиотечни документи или ги загуби, трябва да ги замени с идентични в библиографско отношение екземпляри.
 6. За кражба или умишлено повреждане на библиотечни документи се търси наказателна  отговорност съгласно административно наказателни разпоредби на Закона за библиотеките – чл. 66.
 7. За неспазване на задълженията и правилата за ползване на библиотеката, на читателите се отнема правото да я ползват за неопределено време.
 8. Читателите в нетрезво състояние, с агресивно поведение, с неприлично и нехигиенично облекло не се допускат да ползват библиотеката.
 9. При ползване на библиотеката читателя е задължен да премине в тих режим за работа на мобилния си телефон.

 

 

Услуги, които читателите могат да получат в библиотеката:

 

 1. Да заемат библиотечни документи за дома, да ползват услугите, предлагани в читалните зали и информационния център срещу читателска карта.
 2. Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи, или автоматизирано, указания за ползуване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващи ги въпроси.
 3. Да използват справочния апарат чрез каталози, картотеки, справочно - библиографски фонд или интернет и автоматизираните системи в библиотеката.
 4. Да участват в провежданите от библиотеките инициативи.
 5. Предоставяне на вербална библиографска и фотографска информация.
 6. Достъп до собствени традиционни и електронни база данни и интернет за образователни, социални и научни цели.

 

 

Заемане на библиотечни документи за домашно ползване:

 

 1. Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 заглавия    художествена и до 2 заглавия отраслова литература.
 2. Не могат да се вземат за дома следните библиотечни документи:

2.1.Скъпи и ценни библиотечни документи – архивни материали, енциклопедии, справочно - библиографски и периодични издания.

 1. Срокът на заемане за домашно ползване се определя от библиотекаря за съответния библиотечен документ.

3.1. Срокът може да бъде продължен по искане на читателя, само, ако заетите  документи не се търсят в момента от други читатели.

3.2. Читателите сами вписват заетите библиотечни, документи в читателския си картон, дата на връщане в датника и се подписват срещу всяко заглавие поотделно, библиотекаря проверява правилността на вписаните библиотечни документи в картона. При въведето автоматизирано обслужване на читателите заематено на библиотечните документи става с четец, разпечатва се приемно-предавателна бланка и читателя се подписва.

3.3. При връщане на заетите библиотечни документи, библиотекаря ги проверява и се подписва срещу всяко заглавие; при въведено автоматизирано обслужване върнатите книге се отмятат в базата данни с помощта на четец.

3.4. Библиотекар, който не осигури условия за опазване на документите и допусне те да се изгубят, повредят или унищожат, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв. – чл.67 и чл.68 от Закона за библиотеките. При чл.68, ал.2 – Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

 

 

Ползване на библиотечните документи в читалните:

 

 1. Ползването на библиотечните документи в читалните се извършва след представяне на заверена читателска карта.
 2. Читателите имат право да ползват изложените на свободен достъп броеве от получените през годината вестници и списания.
 3. Всеки библиотечен документ от основния фонд се ползва в читалните срещу попълнена заемна бележка, която остава в читателската карта при библиотекаря.
 4. Дежурният библиотекар е длъжен да провери изправността на библиотечните документи при заемане и връщане в присъствието на читателя.

 

Областни дейности:

 

 1. Библиотеката организира и осъществява методическа помощ на читалищните библиотеки в общината.
 2. Закупува, класира и сигнира нови книги за поддържане на фондовете им.
 3. Води сводна инвентарна книга за читалищните библиотеки, Книга за движение на библиотечния фонд за обща регистрация на библиотечните документи по фактури, както и отделни КДБФ за всяко читалище, в които регистрацията става по предавателни листове, изготвени в два екземпляра.
 4. Поддържа база данни Електронен каталог на книги от 1996 год. насам за читалищните библиотеки.

 

 

Вътрешни задължения на служителите в ОБ:

 

 1. Стриктно да спазват правилника на библиотеката.
 2. Всеки библиотекар носи отговорност за опазване на библиотечния фонд и принадлежащите ресурси в отдела си.

 

 

Културни дейности:

 

 1. Общинска библиотека „Стоян Дринов”, участва активно и в културния живот, като целогодишно представяне книги на местни и национални поети и писатели.
 2. Всяка година се организира – Национален литературен конкурс за детска поезия „Стоян Дринов”.
 3. Участва в съвместна работа и проекти с училищата и културните институти в общината.
 4. Изготвя и участва в проекти финансирани от МК и Европейски програми.

 

    

 

Изготвил:

Стефан Рапонджиев

Главен библиотекар на ОБ „Стоян Дринов”

 

© iLib  Прима-Софт