Нова история

История на библиотечното дело в Панагюрище

Нова история

 

1970 - Нов и важен етап в утвърждаването на библиотеката като културен институт е решението на ОбНС – Панагюрище да построи отделна сграда за нея. На 31 януари 1970 г. е открита новата библиотека, разположена върху 320 кв.м. площ, на два етажа и с три нива фондохранилище. Проектът е изработен от колектив на Научно-методическия център при НБКМ под ръководството на ст.н.с. Христо Хаджихристов и е съобразен с всички съвременни изисквания за надежно съхраняване на библиотечния фонд.

 

1976 - От 01.01.1976 г. библиотеката минава изцяло на щат и бюджет към ОбНС и започва своя самостоятелен път на развитие като Градска библиотека.

 

1976 – От 01.12.1976 год. за Директор на библиотеката е назначена Мария Петрова Загорова. Завършва през 1970 год. Държавен библиотекарски институт – София, специалност библиотекознание и библиография, а през 1976 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност турска филология. Заема длъжността до януари 1984 год.

 

1982 - Градска библиотека “Стоян Дринов” е втората по големина обществена библиотека в Пазарджишка област след РБ “Никола Фурнаджиев”. Всичките отдели в нея - 5, са обособени в самостоятелни звена: Заемна за възрастни, Справочен отдел, Заемна за деца, Читалня за деца и отдел Централизирано комплектуване, преименуван от 1997 год. в Отдел Комплектуване, обработка и автоматизация. От 1982 год. Градската библиотека е методичен център на 7 читалищни библиотеки от общината. Отделът за Централизирано комплектуване, който продължава да работи и днес, има широк аспект на дейност. В него се правят заявки за литература, класират се, сигнират и обработват всички библиотечни материали, оказва се методична помощ, разпечатват се  каталожни картички, библиографски справки и методически указания.

 

1984 – От месец април 1984 год. до месец октомври 1986 год. длъжността Главен библиотекар изпълнява Паца Димитрова Байрякова, работила дълги години в библиотеката, още от времето, когато тя се помещава в Читалище „Виделина”.

 

1986 – От 1 ноември 1986 год. за Главен библиотекар е назначена Невена Велкова Гугова, завършила българска филология към Софийски университет „Св. Климент Охридски” и курс по библиотекознание и библиография. Изпълнява длъжността до ноември 2004 год.

 

1995 - Важна дата в Летописната книга на библиотеката е 26.04.1995 г., когата с Решение № 287 на Общинския съвет тя е преименувана в Градска библиотека “Ст. Дринов”. От тогава датира и литературният конкурс за детска поезия на името на Ст. Дринов. Започнал като общински, той разширява географските си граници и прераства в регионален, а по-късно – в национален.

 

1996 - През 1996 год., когато само големите научни библиотеки имаха разработени свои програми за автоматизиране на библиотечните процеси, а бившите окръжни библиотеки, днес регионални, правеха своите първи опити в тази насока, Градска библиотека “Ст. Дринов” също разработи  своя програма, чиято основна цел бе да приближи библиотечното обслужване до европейските стандарти. Тази програма включваше изграждане на локална компютърна мрежа на база сървър с равноправен достъп от всяко работно место. Като начало от НБКМ закупихме софтуерна програма в комплект от четири модула. На базата на тази програма и наличния хардуер приехме за целесъобразно организационно-функционалната структура на автоматизираната система да се състои от следните падсистеми: машинен каталог, библиотечно обслужване, библиографско-информационно обслужване, организация на фондовете, управление. При този модел са възможни активни взаимни връзки между подсистемите, на основата на единна база данни, която се изгражда веднъж и се използва многократно и многоцелево.

 

1998 - Създаването на една такава мрежа изисква сериозни инвестиции. Осъзнавайки ясно, че такова голямо капиталовложение не се вмества в скромните финансови възможности на библиотеката, потърсихме спонсори. За голяма наша радост изработения до Фондация “Отворено общество” проект беше одобрен и през месец май 1999 година получихме като дарение РС IBM 300 Gl, 333 Cle, RAM 32Mb, HDD 4,2 GB, CD ROM,  MS Win NT 4,0 Server End CD 5 client SP4 и принтер Panasonic KX-P 1694, 9 pin, 136 col. Подкрепа получихме и от ОбАдминистарция гр. Панагюрище, която ни предостави два от компютрите, получени като дарение от Холандия. Без щедрата помощ на тези две институции изграждането на локалната мрежа щеше да се отложи далеч във времето. От читателски такси бяха закупени още два компютъра.

 

1999 - От месец юли 1999 год. започна практическото изграждане на мрежата, включваща 6 работни места и 2 бъдещи читателски. Наличният хардуер е от 7 броя РС, повечето от които с недостатъчни периметри  за работа в мрежа. Това наложи тяхното ъпдгрейване. За самото изграждане на мрежата бяха закупени и вложени шест мрежови карти UTP и разпределително устройство HUP за изграждане на връзка PER TO PER, около 150 м. кабел, конзоли и конектори. Окабеляването, адаптацията и настройката на мрежата с равноправен достъп на основата на Microsoft клиенти и протоколи ни отне около два месеца и беше извършено от фирма “ГЕОДИМ” гр. Панагюрище. Адаптацията и настройката на ISIS за работа в мрежа бе извършено от Васил Данчев - програмист в УБ “Никола Фурнаджиев” гр. Пазарджик.

 

2003 – Завърши пълното изграждане на електронния каталог, като заслугата за това е най-вече на библиотекарите от отдел Обработка. Паралелно с въвеждане на новите постъпления в машинен каталог, което започна от 1997 год. започнахме ретроспективно въвеждане на старите записи от каталожните картички на книгите. Първоначално се върнахме десет години назад – въведохме всички книги, постъпили до 1980 год. в библиотеката. След това се върнахме още десет години назад – до 1970 год., и накрая въведохме  всичко, за което имахме каталожни картички в традиционния каталог. За да избегнем липсата на записи в машинния каталог направихме сверка с инвентарните книги и всички записи, които не фигурираха в базата бяха добавени и бяха разпечатани каталожни картички. За изграждането на каталога първоначално наехме хора от временната заетост да ни помагат при въвеждането на информацията, като изискването бе те да имат компютърна грамотност. Но въпреки обучението, което проведохме, болшинството от въведените записи не бяха попълнени коректно и трябваше да се върнем назад, за да ги редактираме, което ни отне допълнително време. Отказахме се от тази практика и наблегнахме на собствените си усилия, като за целта разработихме график със срокове и минимален брой въведени записи за деня. На последния етап се включиха всички колеги, което позволи и по-бързото приключване на работата. Днес библиотека “Стоян Дринов” е една от малкото библиотеки в страната, които имат напълно изграден машинен каталог на цялата книжна продукция, постъпила в библиотеката.

 

2003 – Издаде се поетичен сборник, посветен на 120-ата годишнина от рождението на Стоян Дринов, който в хронологичен ред представя на читателите творбите на лауреатите от деветте издания на Национален литературен конкурс за детска поезия „Стоян Дринов”.

 

2004 – От месец ноември 2004 год. временно изпълняващ длъжността Директор на библиотеката е Стефан Илиев Рапонджиев. През месец март, след проведен конкурс същия е назначен на постоянна длъжност.

 

2006 – През месец януари, във връзка с 150 годишнината от рождението на Райна Попгеоргиева-Дипчева Градска библиотека издава библиографски указател “РАЙНА КНЯГИНЯ : 1856 – 1917“.

 

2007 - С Решение №422 от 31.01.2007 год. Общински съвет гр. Панагюрище, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, Закона за закрила и развитие на културата, Постановление №153/27.01.2004, и решение на настоятелството на читалище ”Виделина”, единодушно прие Библиотека “Стоян Дринов” да бъде определена със статут на общинска, а не на читалищна библиотека и да влезе в регистрите на общинските културни институти.

 

2008 - Библиотеката разполага с 10 компютъра и работи с модулите на фирма Софтлиб гр. София. Локалната мрежа включва 9 автоматизирани работни места и 1  читателско с достъп до Интернет. От всяко едно работно място има достъп до базите данни, съхранявани в сървър, общо 10 на брой -  Електронен каталог на книгите с около 35 000 записа, непрекъснато допълван с новите постъпления; Втора база данни на книгите, постъпили в отдел Централизирано комплектуване от 1996 год. насам, включваща 2200 записа; База данни Краезнание с над 2000 записа; Литературознание с над 2000 записа; Тематична картотека с над 300 записа; Персоналия – модул в процес на изграждане. Предстои изграждане на база данни Старопечатни и редки издания. Библиотеката разполага и с информационните бази на НБКМ – Ретро база, включваща книжната продукция от 1878 год. до днес, Националната библиография серия 1, 5 и 6. На базата на машинния каталог стана възможно изготвяне в електронен вид на инвентарна книга, книга за движение на библиотечния фонд, печат на каталожни картички за поддържаните каталози и картотеки в библиотеките от общината, изготвяне на библиографски списъци и указатели. Може да се каже, че напълно е приключило и автоматизираното обслужване на читателите, започнато от 01.01.2000 год. и включващо читателска картотека, връзка с електронния каталог, бар-кодове на книгите.

 

2008 – Във връзка с 125-ата годишнина от рождението на Стоян Дринов, Градска библиотека съвместно с Община Панагюрище, издава сборника „Минзухарко братко”,  включващ избрани творби на автора.

 

2010 - Към Справочен отдел на библиотеката е изграден информационен център, включващ 6 читателски места, мултифункционално устройство – принтер, факс и скенер, и мултимедия Това стана възможно благодарение на шедрата финансова подкрепа на фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и ”Програма Глобални библиотеки”. Официалното откриване се състоя на 17 декември. На него присъстваха заместник-кметът на община Панагюрище Иванка Живкова, представители на Програмата ”Глобални библиотеки – България”, библиотечни работници от Регионалната библиотека “Никола Фуранджиев” – Пазарджик, и ученици от Клуб “Приятели на библиотеката” към СОУ “Нешо Бончев”, които направиха блестящи демонстрации в рамките на организирания от домакините открит урок. Директорът на библиотеката Стефан Рапунджиев представи целите на програмата и изрази увереност, че със спечеления в партньорство с Общината проект Градска библиотека “Стоян Дринов” ще печели много нови приятели.

Подборът на целевите библиотеки по Програмата “Глобални библиотеки” се осъществява на три етапа – етап 2009, етап 2010 и етап 2011 г.

В първите два етапа от община Панагюрище в програмата са одобрени Градска библиотека “Стоян Дринов” и читалищната библиотека на народно читалище “Искра-1872” – Попинци /2009/; читалищните библиотеки към НЧ “Н.Й. Вапцаров-1927” – с. Бъта, и към НЧ “Пробуда-1872” – с. Баня /2010/.

 

2011 – Приключи изграждането на електронен каталог на Стари, ценни и редки издания, включващ около 600 записа. Предстои представяне на каталога в Интернет и включването му в Своден каталог на редки и ценни издания.

 

2011 – 2013 – Информационният център става притегателно място за много потребители на информация и привлича много нови читатели. В него се предлагат разнообразни услуги:

 • Безплатен достъп до Интернет и социалната мрежа за читателите на библиотеката.
 • Безплатна регистрация и ползване на информационния център от деца, лишени от родителски  грижи.
 • Индивидуални консултации с потребители на Интернет:
  • Работа с Интернет и търсене на информация.
  • Как да си направят електронна поща и работа с нея.
  • Как  да свалят снимки и документи, как да ги съхранят  или разпечатат.
  • Как да сканират документи.
  • Как да попълват онлайн декларации и бланки.
  • Как да си изготвят CV и да кандидатстват за свободни работни позиции.
  • Обучение по Начална компютърна грамотност на хора в пенсионна възраст и безработни – досега са проведени четири курса в групи от шест човека, с продължителност  24  учебни часа.

 

2011-2012 - Блиотеката винаги е участвала активно в културния живот на Панагюрище: През годините се проведоха множество интересни изяви: „Вечер на символизма”, „Музикална разходка из класиката в Рока” с водещ Тома Спространов, „Рок-опера” по книга на Симеон Гаспаров с гост музиканти рок група „Конкурент”, Представяне на издателство „Адикс”- първото специализирано издателство за рок книги с гост Звезди от „Ахат”. Организирали сме срещи с много местни и национални поети и писатели, чрез нашите партньори от издателствата „Сиела” и „Жанет - 45”. Среща разговор за PR с Деси Бошнакова-управител на RIO Communication, фирма специализирана в сферата на PR. „Поход на книгата” – четене на любими приказки на библиотекарите в детските градини на града. Организиране на изложби от деца в библиотеката. Лятна седмица за малчуганите и други.

 

2012 - Поредния си благотворителен жест, насочен към хората с увредено зрение направиха от местния Лайънс клуб. Незрящите от общината ни имаха възможността да бъдат обучени да работят с компютър, като за целта от Лайънс закупиха специализиран софтуер, който вече е инсталиран на шестте компютъра в Градската библиотека. Така библиотеката ни стана третата в България, която разполага с подобна специализирана техника в помощ на хората със зрителни проблеми. Дарението бе направено  лично от президента на Лайънс д-р Любомир Димитров по време на кратка церемония в читалнята на библиотеката. Сред присъстващите бяха първия вицепрезидент Любомир Спасов, чартър президентът на Лайънс клуб- Панагюрище и председател на Зона Бесапара Марин Филин, ковчежникът Катя Симеонова, главният библиотекар Стефан Рапонджиев, директорът на Дирекция "Социално подпомагане" Ася Цоцоркова, председателката на дружеството на хората със зрителни увреждания в общината Мария Муховска и  Нонка Филина - директор "Социални дейности" в Об Администрация. Слепите хора общуват с компютрите чрез останалите си възприятия, слух и осезание. Това става с помощта на програми, синтезиращи човешка реч, или така наречените брайлови дисплеи. Програмата, която е инсталирана на компютрите в Градска библиотека "Стоян Дринов", е най-добрата за момента  за синтезиране на реч и осигуряване на достъпа на слепи хора до Windows - това е приложението на фирмата Henter-Joyce, JAWS (Job Access With Speech), Може би на много хора ще се стори интересно, че няма нито един безплатен пакет за синтез на реч под Windows, предназначен за слепи потребители. Всички такива програми са с една прилична цена, която за обикновения български потребител обикновено е непосилна. Като част от дарението, насочено в полза на хората със зрителни увреждания в Панагюрище, програмата JAWS ще бъде инсталирана и на домашните компютри на тези от тях, които разполагат с такива, това поясни д-р Димитров. Той уточни, че обучението на първата група ще започне скоро. Курсът ще водят шестима младежи от Лео-клуб - Панагюрище, които наскоро са преминали специализирано обучение в Националния център за рехабилитация на слепи, като благодарение на жеста на управителят на Центъра Стефан Данчев, обучението на младите хора е било безплатно. Присъстващите в библиотеката хора със зрителни проблеми имаха възможността за първи път да тестват програмата с помощта на младежите от Лео - клуб. -2012 г.

 

2013 – 31 януари - Създаване на литературно-музикален спектакъл «В началото бе словото», посветен на 165 год. от рождението на Христо Ботев и 135 год. от рождението на Пейо Яворов.

 

2013 – 7 февруари - Музикална вечер «Признание» с участието на Асен Масларски и Милица Божинова от формация «Тоника».

 

2013 – месец март – Библиотеката кандидатства с проект „Разработване и внедряване на уебсайт на Градска библиотека „Стоян Дринов” гр. Панагюрище” към Грантова схема за финансиране на иновативни проекти 2013, организирана от Програма Глоб@лни библиотеки – България. Проектът не беше одобрен.

 

2013 – 10 април - „Духовните стойности в стиховете на Багряна” - Литературна вечер с поетесите Валентина Радинска и Маргарита Петкова, посветена на 120 години от рождението на Елисавета Багряна.

 

2013 – 15 април - Мартин Карбовски представя новата си  стихосбирка  „Сърцето ми като граната”.

 

2013 – 17 април - Общински ученически конкурс  „Магията на книгата”, организиран от Обединен детски комплекс - Награждаване на победителите в конкурса  и провеждане в библиотеката  на „Малкото-голямо четене” на български народни приказки.

 

2013 – 16 май - Кръгла маса на тема „Библиотеката – културно-образователна институция и връзката й с обществения живот” - с участието на представители от Общинския младежки парламент и училищата от община Панагюрище.

 

2013 – месец май - За втора поредна година Библиотеката се включи в Общинската програма за лятна работа с децата, организирана от ОбА, ОДК, ГБ, БЧК и други дейности по образование и култура. Основната цел е свободното време на малчуганите да бъде оползотворено и осмислено. Идеята е малчуганите да изкарат интересно лято, като същевременно научат по интересен начин „Тайните на библиотеката” и бъдат въвлечени във  “Вълшебния свят на приказките”. Децата разгледаха читалня и заемна за деца, запознаха се с  реда, по който могат да се запишат в библиотеката и да си вземат интересни детски книжки.
Градската библиотека направи подарък за всички първокласници от община Панагюрище -  от 27 до 31 май 2013 г. всеки, който завърши 1 клас има право на безплатна регистрация до края на годината. „Малчуганите, които вече знаят да четат, са наши бъдещи читатели и ние ги очакваме”, заяви главният библиотекар Стефан Рапонджиев.

 

2013 - На 30 май 2013 г. в Градска библиотека „Стоян Дринов” се проведе 19-то издание на конкурса за непубликувана детска поезия на името на Стоян Дринов. Тази година се честват 130 години от рождението на Стоян Дринов и  мероприятията са част от програмата, която започнахме в края на януари, като кулминацията е литературният   конкурс.

 

201310-15 юни – Юнски празници на искуствата – Панагюрище : Литературно – музикална вечер с поета с китара Светлана Йонкова „Аз съм влюбена”.

 

201327 юни - Александър Урумов представя книгата си "Тиква! Ботаника на чувствата"

 

2013 – месец юли - Лятна седмица за децата  в библиотеката – 1-ви ден – «Пътуване към детството» - изложба на рисунки с тебешир пред библиотеката; 2-ри ден – Прожекция на филма за деца «Рицар без броня»; 3-ти ден – «Занимателни игри в библиотеката» - Познай любимата си приказка чрез мимики, жестове и песни; 4-ти ден – «Маскен бал в библиотеката» - дискотека в библиотеката, участниците трябва да са маскирани в образите на любими приказни герои; 5-ти ден – «Парад на хвърчилата» - изработени предварително или в библиотеката хвърчила и пускането им в Градския парк.

 

2013 - 24 юли - Представяне на книгата на Продрум Димов „Пътуване към острова на духа”

 

2013 - 25 септември - Представяне на книгата на Емилия Каменова "Страсти и неволи".

 

2013 – 30 септември - Музикално литературна вечер „Любовта в творчеството на Шуберт" и представяне книгата на доц. д-р Кина Проданова „Шубертовата музика в България".

 

20132 октомври - Съвместно с АРТ-КЛУБ «Асарел –Медет» представяне на  творчеството на поета Николай Милчев, специални гости -  поетесите Камелия Кондова и Лазена Филчева.

 

20135 ноември – Симеон Гаспаров представя новата си книга “Бизони край Дунава” 

 

2014 – 23 януари - Потребителите и екипът на ДЦВХУ „Св. Св Дамян и Кузма”имаха удоволствието да се срещнат и докоснат до творчеството на поетесата и писателка Маргарита Павлова. Благодарение на Градска библиотека "Стоян Дринов" и  нейния директор Стефан Рапонджиев, преди да представи  книгите си „Черно на бяло” и „Восъчни приказки”в библиотека, Маргарита Павлова посети Дома, а гостуването й се превърна в истински празник. С посланието "Книга с обич създавана, не трябва да бъде продавана, Редове от Любов родени, трябва да бъдат дарени" авторката подари на ДЦВХУ две от последните си книги, в които традиционно главния герой е Любовта.

По-късно, в Градската библиотека, авторката се срещна с любителите на изящното слово от Панагюрище

 

2014 – 19 февруари – Във връзка с Деня на Левски и  141 години от обесването му Градска библиотека "Стоян Дринов" и Славянското дружество организират среща разговор с проф. Стефан Дойнов, изследовател на живота и делото на Апостола.

 

2014 – 21 февруари - Гостуване на хумористите от Пазарджик с инициатор – писателят Димитър Дънеков. Повод за тяхното гостуване бе излизането на поредния сборник на хумористите от клуба на писателите в Пазарджик със заглавие "Рога и жила". След краткото представяне на гостите техни творби от сборника прочете директорът на библиотеката Стефан Рапунджиев, който с вродения си артистизъм успя да предизвика смеха на аудиторията в концертната зала на читалище "Виделина". След неговото представяне всеки един от гостите прочете лично свои сатири и епиграми. Сред гостуващите хумористи бяха Иван Шопов – председател на клуба на писателите в Пазарджик, Йорданка Марина, Иван Върбанов, Мишо Тодоров, Иван Йотов. Техните творби са публикувани в национални издания, а те самите са носители на много награди. С гостите беше дошъл и карикатуристът Константин Анастасов, който направи симпатични и забавни шаржове на част от присъстващите. Срещата завърши със закачливото послание на гостите, припомнено от Йорданка Марина: "Писанията ни щом прочетете, поука с усмивка си вземете!"

 

2014 – 6 март - Градска библиотека „Стоян Дринов” и „Арт-клуб” представят поета с китара Ивайло Диманов с Музикално поетичен спектакъл – „Благодаря ти, Любов!”.

 

2014  – 11 март - Среща с поетесата Мая Попова, организирана от Градска библиотека и Арт-Клуб „Асарел”. На среща с хората, обичащи поезията, бяха дошли още две наши любими, съвременни български поетеси – Камелия Кондова и Левена Филчева.

Камелия Кондова представи творчеството на Мая Попова, събрано /засега/ в единствената й стихосбирката „Сюжет за пренаписване” и разказа историята за нейното издавне. Освен, че пише стихове, Мая Попова е и редактор на електронния поетичен сайт „Откровения”.

 

2014 – 21 март - Градска библиотека „Стоян Дринов” и Общински младежки парламент организират РОК КОНЦЕРТ – „НЕ НА НАСИЛИЕТО” с участието на групите – „ШУМ”, MODICA и FACEOFF.

 

2014 - 28 април – Представяне на писателката Галина Златарева с историческия й роман "Медальонът" /Художествено-биографичен разказ за живота на Гаврил Груев Хлътев – Георги Бенковски/ . Другият организатор на срещата беше клуб „Съхрани българското” с председател Елисавета Георгиева. Откриването направиха танцьорите на „Средногорска жарава”, а след това директорът на библиотеката Стефан Рапонджиев представи накратко авторката и анонсира съдържанието на книгата.

 

2014 – 3 май - Празник на словото с поезията на Камелия Кондова, Левена Филчева и Николай Милчев. Тримата гостуваха “ан блок” и преди година, но този път представиха стихове от последните си стихосбирки. Те не скриха вълнението си, че се намират в един от любимите си градове, че са сред приятели и четат стихове само метър над уникалното панагюрско златно съкровище. Сред присъстващите бяха и други големи български автори като Виолета Христова, рожденичката Мая Попова и бардът Красимир Йорданов. Гостите бяха представени от Дарина Дечева, председател на Арт-Клуб „Асарел”.

 

2014 – 12 - 16 май - Библиотечна седмица:

12 май – Съвременна чешка илюстрация за деца „11 свята”, гостуване на Чешки културен център – София. Изложбата е събрала съвременна чешка илюстрация за деца на 11 млади художници. Някои от тях дори са автори на книгите, които са илюстрирали.

13 май – Гостува ДКТ „Н. Величков” – Пазарджик с постановката „ Храбрият шивач” по Братя Грим.

14 май – Презентация на новостите при автоматизиране на библиотечните процеси – фирма „СофтЛиб” – София.

15 май – Ден на отворените врати в библиотеката – „На гости във вълшебния свят на приказките” събра ученици от първи и втори клас на трите панагюрски училища в читалнята. Малчуганите рецитираха кратки стихчета и четоха приказки. А след това, с приятелските напътствия на директора на библиотеката Стефан Рапунджиев,  се опитаха да бъдат и актьори, като влязоха в ролята на любимите си приказни герои. Изненада за тях беше и подарената им книжка шеста “Здравей, хлапе!” лично от нейния автор – поетесата Дидка Гемиджиева.

16 май – Представяне на поетесата Светла Гунчева от Бургас.

 

2014 – 27 май – Градска библиотека „Стоян Дринов” и Арт-клуб „Асарел ” представиха сборника с разкази “Сонет 130″ на Ганка Филиповска.

 

2014 – месец юли – Във връзка с Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност - 2014” на Министерството на културата за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници библиотеката изготви проект на стойност 3000 лв., с който бяха закупени над 200 нови заглавия, предимно от български автори.

 

2014 – месец юли - Лятна седмица за работа с децата: На 7 юли от 9:00 до 12:00 часа се проведе поход от библиотеката до Мемориален комплекс “Априлци” и четене на приказки на открито под надслов “С книга в гората”. На следващия ден – 8 юли (вторник), игрите в библиотеката бяха свързани с откриването на предмети, играчки и послания, скрити по стелажите и ... разбира се – прочитане на част от книгата, зад която бе скрит предмета. Третият ден от Лятната седмица за деца в библиотеката премина под наслов “Кино в библиотеката” с два любими анимационни филма “Рио 2″ и “Смърфовете 2″. Четвъртъкът бе посветен на „Приказки на народите”. Първата част от заниманието децата четяха и научаваха нови и интересни неща за света, запознавайки се с културата, бита и приказките на различни страни и народи. По-късно те посетиха Природонаучния музей в Панагюрище, където видяха многообразие от животни и птици, представители на българската и световната фауна. В края на седмицата организаторите и музикантите от рокгрупа Faceoff предоставиха възможността на всеки, който имаше желание да бъде „Музикант за един ден”.

 

2014 – 8 октомври – Среща със сатирика Петър Краевски, превърнала се в истински празник за любителите на хумора, сатирата и изящната поезия. Талантливият пловдивчанин подари на аудиторията приятни минути с представянето на пасажи от своите книги „Ало, как сте?”, „Сомнамбул”, „4аtили сбогуване с Аркадия”. Специално внимание беше обърнато и на най-новата му книга - „Операция "Райски газ”.

 

2014 – През месец октомври се разработи ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно Разработване и внедряване на динамичен Web-сайт на Градска библиотека „Стоян Дринов” гр. Панагюрище. За неговото реализиране използвахме сумата, предоставена ни като дарение от „Асарел-Медет” АД и собствени средства от бюджета на библиотеката, които с решение на сесия на Общинския съвет на 16 октомври бяха прехвърлени като капиталов разход. Разработването на сайта, след подписване на договор, беше възложено на фирмите «СофтЛиб» и «Primasoft» - София.

 

2014 - 22 октомври - Градска библиотека „Стоян Дринов” представи книгата на Продрум Димов "Път в безпътицата"

 

2014 – 100 години от рождението на Павел Вежинов – един от най-обичаните български журналисти, писатели-белетристи и сценаристи, се навършат на 9 ноември. По този повод Столична библиотека организира „Дни на творчеството на Павел Вежинов”. Инициативата ще продължи през целия месец под патронажа на кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова. Общинска библиотека „Стоян Дринов” - Панагюрище също се включи в честването, като посвети един ден на Павел Вежинов. На 6 ноември в читалнята за възрастни беше прожектирана култовата лента „Специалист по всичко”. Посетителите имаха възможност да разгледат организираната по този повод изложба с негови произведения.

 

2014 - Вулкан от емоции предизвика гостуването на пазарджишкият автор и преподавател Цветанка Убинова на 7 ноември в Общинска библиотека «Стоян Дринов».Поводът беше представянето на 11–та й поредна книга „Тревата не умира”.

 

2014 - 19 ноември -  Журналистът Румен Стоичков представя книгата си „Из стръмнините на България".

 

2014 – 2 декември - Градска библиотека «Стоян Дринов», организира среща със сатирика Калин Калинов. Писателят хуморист предразположи присъстващите с ударна доза смях и срещата премина в непринуден диалог. На въпроса лесно ли се пише сатира, Калинов отговори, че винаги е твърдял, че „да пишеш сатира не е мечта, това е орисия и болест”.

 

 

© iLib  Прима-Софт