Услуги и такси

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

Библиотеката предоставя основни и специализирани библиотечни услуги. Редът за предоставянето на библиотечните услуги се определя с правилника за дейността на библиотеката.

 

Основни библиотечни услуги са:

  • ползване на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;
  • предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;
  • достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

 

Специализирани библиотечни услуги са:

  • предоставяне на писмена библиографска информация;
  • предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;
  • доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
  • достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
  • копиране на библиотечни документи;
  • публикуване на издания.

Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно. Размерът на таксите за предоставяне на специализирани библиотечни услуги се определя с тарифа на Министерския съвет, съответно с акт на общинския съвет, като постъпленията остават в съответната обществена библиотека.

Библиотеката създава оптимални условия за предоставяне на библиотечни услуги на хора с увреждания, учащи се и социално слаби граждани съгласно правила, приети от библиотеката.

 

 

 

ТАКСИ  
Издаване на читателска карта  
За работещи 4.00 лв.
За ученици, пенсионери, безработни 2.00 лв.
Служебни карти безплатни
Ползване на интернет  
За читатели  безплатни
Други 1.00 лв.
Копиране  
Формат А4 едностранно 0.10 лв.
Формат А4 двустранно 0.15 лв.
Копия на подвързани годишнини на периодични издания се правят по преценка на библиотекаря  
Сканиране  
Копие формат А4 0.10 лв.
Копия на документи от фонд „Редки и ценни издания” се правят по преценка на библиотекаря  
Принтиране  
Формат А4 0.10 лв.
Глоби  
За невърнати в срок заети библиотечни документи 1.00 лв. на месец за всеки зает том
За загубена читателска карта 10.00 лв.
За загубена книга В троен размер на цената на книгата по пазарна цена
За повредена, разкъсана книга В троен размер на цената на книгата по пазарна цена

 

© iLib  Прима-Софт