Библиотечна мрежа


Одобрените проекти на читалищата в Община Панагюрище

30.03.2017

 

За пета поредна година Община Панагюрище ще финансира творческите изяви на читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти – обща стойност 57 000 лева, в това число за целево финансиране на Духов оркестър „Делчо Радивчев“ – 20 000 лева.

 

Всяко читалище в община Панагюрище кандидатства с проекти.

 

Комисия разгледа и оцени представените проектни предложения. Оценката бе направена на базата на следните критерии:

- Насърчаване създаването на нови инициативи на територията на община Панагюрище, които ще обогатят културния живот;

- Подкрепа за устойчивост на утвърдени през годините проекти, популяризиращи местните традиции, обичаи и фолклор;

- Подкрепа на събития с национално или регионално значение, или местни празници;

- Включване на самодейните колективи в националния и международния културен обмен – пътувания, свързани с участия във фестивали и конкурси;

- Подпомагане на дейности, свързани с ушиване на носии, но на състави, участващи активно в общински, регионални и национални изяви, в зависимост от броя на съставите и членовете им;

- Закупуване на реквизити или техническо оборудване, необходими за провеждане на читалищната дейност;

- Развиване на дейности, свързани със съхраняване на културното наследство;

- Подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство за развитие на творческия потенциал.

 

И през 2017 година всичките девет читалища, които развиват дейност на територията на община Панагюрище ще получат допълваща субсидия.

 

Финансираните проекти за Народно читалище „Виделина – 1865“, град Панагюрище са: Национален фестивал на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени“ – 2 085 лева; участие на смесен хор в Национален фестивал за патриотична песен „Отечество“ в град Плевен – 1 000 лева; участие на Вокална група „Радеан“ във фестивал за шлагери и стара градска песен „Полъх от минали мечти“ в град Чепеларе – 465 лева; участие на Театрален състав „Виделина“ в Национален фестивал за любителски театри „Театър без граници“ в град Самоков – 450 лева.

 

Народно читалище „Свети Боян Княз Български - 2006“, град Панагюрище ще получи финансово подпомагане от община Панагюрище за реализиране на проектите: Закупуване на женски обувки /скарпини/, пафти и колани – 1 300 лева; участие на съставите в национални и регионални фестивали – 1 000 лева; Тържествен концерт по случай 11 – сет години от създаването на Народно читалище „Свети Боян Княз Български-2006“ – 700 лева.

 

Одобрени за финансиране проекти на Народно читалище „Искра – 1872“, село Попинци са: Фолклорен фестивал „Пъстър, цветен Гергьовден – Попинци‘2017“ – 3 100 лева; участие на фолклорните състави в национални и регионални фестивали с село Царевец, община Свищов – 750 лева; организиране и провеждане на Празник на детето – 150 лева.

 

Народно читалище „Пробуда – 1872“, село Баня ще получи финансиране от Община Панагюрище за проектите: „Тодоровден по нашенски“ – 1 600 лева; „Пътят към светлината – 145 години юбилей на читалището“ – 1 500 лева; Празник на минералната вода – 900 лева.

 

Одобрените проекти на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, село Бъта са: закупуване на цървули за Фолклорен ансамбъл „Иглика“ и честване на 90 години от създаване на читалището – 1 400 лева; „Празник на шарената сол“ – 1 300 лева; „С нови носии и нови танци село Бъта пее и танцува“ – 900 лева; „Четенето като потребност за хората и общността“ – закупуване на книги – 400 лева.

 

Народно читалище „Свети Свети Кирил и Методий - 1912“, село Оборище ще получи финансиране за: участие на съставите в конкурси и фестивали – 1 500 лева; 105 години от създаване на читалището – 1 500 лева; Фолклорен празник „Ой, Лазаре, Лазаре“ – 1 000 лева.

 

Народно читалище „Ванчо Пашов – 1884“, село Поибрене – закупуване на носии и аксесоари за танцовите състави „Ибърски ритми“ и „Ибър“ – 1 505 лева; участие на съставите в конкурси и фестивали – 1 000 лева; закупуване на активна акумулаторна тонколона и лаптоп за улесняване процеса на работа по време на репетиции на самодейните състави в читалището – 995 лева; закупуване на книги – 400 лева.

 

Одобрените за финансиране от Община Панагюрище проекти на Народно читалище „Христо Ботев - 1927“, село Левски са: Регионален певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме“ – 2 000 лева; участие на Фолклорен ансамбъл „Аленче“ в международни и национални фестивали и събори – 1 500 лева.

 

Народно читалище „Васил Левски – 1925“, село Елшица ще получи финансиране за: „Да покажем, че можем“ – участие на съставите в конкурси и фестивали – 1 800 лева; „Празник на виното и песента в Елшица“ – 1 700 лева; „Нова премяна“ – ушиване на носии за Танцов състав „Елша“ – 500 лева.

 

Протоколът от разпределението на допълнителните средства за читалищата на територията на община Панагюрище е съгласуван и утвърден от Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на Общински съвет – Панагюрище.

 

От сайта на Община Панагюрище

 

«
Всички
© iLib  Прима-Софт